ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КОНВЕКС“ ЕООД

Грижата за личните Ви данни е от основно значение за нас. Ние зачитаме правото на неприкосновеност на личния живот.

Настоящите Политики за поверителност имат за цел обобщаването на ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка на тези лични данни от „Диагностично-Консултативен Център Конвекс“ ЕООД. Ако се нуждаете от повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?
„Диагностично-Консултативен Център Конвекс” ЕООД (наричано по-долу за краткост „ДКЦ Конвекс“), е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203882434, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1000 район Триадица, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Димитър Желязков Мирчев, в качеството му на Управител, тел.: + 359 2 986 3109, и-мейл адрес: info@convex.bg.

ДКЦ Конвекс е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и другите относими европейски и национални нормативни актове и насоки на компетентните органи.

Как да се свържете с нас?
Адрес: град София, ул. „Синанишко езеро № 11А, София 1680, тел.: + 359 2 905 1970 , и-мейл адрес: info@convex.bg.

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?
Име: Камелия Кафева
Адрес: град София, п.к. 1000, район Триадица, ул. „Три уши“ № 6
Тел.: +359 896 578 201
E-mail: kamelia@convex.bg

ДКЦ Конвекс събира и обработва Вашите лични данни чрез посочената по-долу уеб-страница, представяща неговия предмет на дейност:

CRO Services in Bulgaria

ДКЦ Конвекс уважава поверителността на личните Ви данни.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на европейско и национално ниво.
Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?
Тази Политика за поверителност има за основна цел да Ви представи ключови моменти и информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ДКЦ Конвекс, включително:
• Какви лични данни събираме за Вас?
• Каква е целта на тяхното събиране?
• За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
• С кого споделяме Вашите лични данни?
• Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
• Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
• Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност ДКЦ Конвекс декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.
Какво са лични данни?
Всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.
Какви лични данни събира ДКЦ Конвекс за Вас?
За да Ви предостави ефективен достъп до продуктите и услугите си, ДКЦ Конвекс събира следната информация за Вас:
• Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS локация, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;ормативни и подзаконови нормативни актове с отношение към предоставянето на здравни услуги. ДКЦ Конвекс обработва Вашите лични данни и в изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице (пациента), за което се отнасят данните.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
• Съгласието Ви ще бъде необходимо като основание за обработка например за провеждането на научно-изследователски дейности и маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.
• Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашето лечебно заведение или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като посетите нашето лечебно заведение, както и след изпращане на писмо до посочения в настоящите Политики имейл – kamelia@convex.bg.
• ДКЦ Конвекс може да обработва личните Ви данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
• ДКЦ Конвекс може да обработва лични данни и в други случаи посочени в нормативен акт и оправомощаващи или задължаващи ДКЦ Конвекс да извърши обработка.
◦ За какви цели събираме Вашите лични данни?
• Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за упражняването на Ваши права, включително, но не само:
• За да Ви предоставим медицинските услуги, предлагани от ДКЦ Конвекс;
• За провеждане и изпълнение на научно-изследователски проекти, които се провеждат на територията на ДКЦ Конвекс и в които Вие сте се съгласили изрично да участвате, предоставяйки специално информирано съгласие;
• За да Ви предоставим резултати от проведени клинични изследвания;
• За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
• За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
• За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
• За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на ДКЦ Конвекс към Вас;
• За да осигурим Вашата сигурност чрез извършване на видеонаблюдение в нашите помещения.
• В допълнение на горното, събирането на Вашите лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания за предоставянето на съответните лични данни на компетентни държавни, общински, регулаторни органи и институции, трети физически и юридически лица. Непредоставянето на лични данни в тези случаи би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугите ни, с изключение на услугите по предоставянето на медицинска помощ.

◦ По какъв начин обработваме личните Ви данни?
• За да предостави услугите си, ДКЦ Конвекс обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:
• чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите на уеб-страницата ни;
• чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри, здравни документи и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ДКЦ Конвекс във връзка с провеждането на диагностични изследвания, лечение и наблюдение, включително други услуги на медицинската помощ, както и научно-изследователската дейност, която се осъществява е ДКЦ Конвекс. Формулярите се предоставят и попълват в нашето лечебно заведение, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
• при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
• чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб-страницата на ДКЦ Конвекс;
• чрез обработка на информация за IP адреси, „бисквитки“ (cookies), операционна система и тип браузър.

◦ Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
• В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.
• Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
• Водената в лечебното заведение медицинска документация за извършените прегледи и изследвания се съхранява за срок от 3 (три) години, считано от датата на тяхното извършване.
• Медицинската документация, съдържаща лични данни и свързана с провеждането на клинични проучвания, се съхранява за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на приключването на клиничното проучване.
• ДКЦ Конвекс съхранява документация, свързана с провеждането на клинични проучвания и други научно-изследователски проекти за периода, който се изисква от приложимите нормативни изисквания, предвидени в действащото законодателство, като срокът на съхранение и съответно обработка в този случай се основава на законово основание.
• В случай, че сроковете за съхранение на личните данни не са нормативно фиксирани, те се определят в зависимост от естеството на информацията, обхватът и целите, за които тя се обработва. Данните се съхраняват на материален (хартиен) и/или електронен носител, като достъпът до тях се осъществява единствено от служители на лечебното заведение, пряко или косвено свързани с дейностите по диагностика и лечение на конкретния пациент и тяхната организация и отчетност, при законово установено задължение за спазване на професионална тайна, включително за немедицинските специалисти.
• Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или по-кратък срок във всеки случай на наличие на законово задължение – по силата на законово основание за обработка на лични данни. Така например Ваши лични данни, съдържащи се в документи, създадени за счетоводни цели (финансови отчети, счетоводни регистри и др.), съгласно Закона за счетоводството, се съхранява в срок до 10 (десет) години, ведомости за работни заплати – 50 (петдесет) години, а видеозаписи от посещенията на пациенти, други трети лица в ДКЦ Конвекс трябва да се съхраняват 2 (два) месеца от датата на създаване на записа по Закона за частната охранителна дейност.
• Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до 2 (две) години от получаване на същото или до оттегляне на съгласието Ви.
• В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на уеб-страницата ни мнение и коментар, то срокът за съхранение е 6 (шест) години.

◦ На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
• ДКЦ Конвекс се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица, без Вашето изрично съгласие, освен, когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
• За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас, е възможно ДКЦ Конвекс да разкрие личните Ви данни на следните лица:
• – Дружества, предоставящи куриерски услуги, включително физическите лица, които са представители по закон или пълномощие на тези дружества, като категориите лични данни, които могат да бъдат разкрити в тази връзка са имена и адрес за доставка;
• – Дружества, които предоставят хостинг услуги, свързани с нашите уеб-страница и/или системи за тяхната поддръжка, като в този случай данните ще бъдат обработвани в криптирана форма;
• – Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.
• ДКЦ Конвекс, в определени случаи, в изпълнение на нормативните изисквания в областта на здравните услуги, може да предоставя обработвани Ваши лични данни на публични органи, институции и трети лица, включително на Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, НАП, НОИ, НСИ, Национален център по здравна информация, други регулаторни органи.

◦ Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
• Вашите лични данни могат да се предоставят на трети лица и в следните случаи:
• По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
• По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.
• Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

◦ Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
• При спазване на българското и европейското законодателство, включително Общия регламент за защита на данните, можете да упражните следните права:
• Правото на достъп до личните данни, които ДКЦ Конвекс обработва за Вас и да получите копие от тях;
• Право да искате от ДКЦ Конвекс коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на kamelia@convex.bg;
• Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
• Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от ДКЦ Конвекс, в случай че са налице условията за това;
• Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
• Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
• Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на: info@convex.bg;
• Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
• Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. Вие можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg, чрез Интернет страница: www.cpdp.bg и по телефон: 02/91-53-519.
• Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

◦ Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
• С оглед гарантирането на възможността ни да предоставим нашите продукти и услуги, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.
• В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ДКЦ Конвекс няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор или да продължи изпълнението по сключен вече договор.

◦ Промени в Политиката за поверителност
• За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.
• Тук, на нашата уеб-страница е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.
• По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб-страницата на ДКЦ Конвекс.
• Тези Политики за поверителност са приети от ДКЦ Конвекс и са в сила от 2018 г.
• „Бисквитки“ (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви. Повече информация относно Политиките за бисквитки на ДКЦ Конвекс, можете да откриете на следния интернет-адрес – www.convex.bg;
• Име и фамилия, електронна поща, телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формите за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;
Чрез уеб-страницата www.convex.bg, ДКЦ Конвекс може да събира и обработва и специални категории лични данни, свързани пряко или непряко с Вашето здравословно състояние, като например данни (резултати) от лечения, терапии, диагностика, данни, свързани с физиологическата Ви идентичност, данни, свързани с Вашата кръвна група, кръвна картина, генетичен, биологичен материал и др. ДКЦ Конвекс събира и обработва и данни за предпочитания от Вас медицински специалист. Във всички случаи на обработване на специални категории лични данни, ДКЦ Конвекс декларира, че спазва всички изисквания на европейското и националното законодателство, включително, но не само чл. 9 от ОРЗД.
На какво основание ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни в изпълнение на законови задължения съгласно приложимото българско и европейското законодателство в областта на предоставянето на медицинската помощ, включително в изпълнения на задължения, произтичащи от Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекса на труда, други нормативни и подзаконови нормативни актове с отношение към предоставянето на здравни услуги. ДКЦ Конвекс обработва Вашите лични данни и в изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице (пациента), за което се отнасят данните.
• ДКЦ Конвекс обработва личните Ви данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
Съгласието Ви ще бъде необходимо като основание за обработка например за провеждането на научно-изследователски дейности и маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашето лечебно заведение или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като посетите нашето лечебно заведение, както и след изпращане на писмо до посочения в настоящите Политики имейл – kamelia@convex.bg.
• ДКЦ Конвекс може да обработва личните Ви данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
• ДКЦ Конвекс може да обработва лични данни и в други случаи посочени в нормативен акт и оправомощаващи или задължаващи ДКЦ Конвекс да извърши обработка.
За какви цели събираме Вашите лични данни?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за упражняването на Ваши права, включително, но не само:
• За да Ви предоставим медицинските услуги, предлагани от ДКЦ Конвекс;
• За провеждане и изпълнение на научно-изследователски проекти, които се провеждат на територията на ДКЦ Конвекс и в които Вие сте се съгласили изрично да участвате, предоставяйки специално информирано съгласие;
• За да Ви предоставим резултати от проведени клинични изследвания;
• За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
• За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
• За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
• За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на ДКЦ Конвекс към Вас;
• За да осигурим Вашата сигурност чрез извършване на видеонаблюдение в нашите помещения.
В допълнение на горното, събирането на Вашите лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания за предоставянето на съответните лични данни на компетентни държавни, общински, регулаторни органи и институции, трети физически и юридически лица. Непредоставянето на лични данни в тези случаи би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугите ни, с изключение на услугите по предоставянето на медицинска помощ.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави услугите си, ДКЦ Конвекс обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:
• чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите на уеб-страницата ни;
• чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри, здравни документи и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ДКЦ Конвекс във връзка с провеждането на диагностични изследвания, лечение и наблюдение, включително други услуги на медицинската помощ, както и научно-изследователската дейност, която се осъществява е ДКЦ Конвекс. Формулярите се предоставят и попълват в нашето лечебно заведение, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
• при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
• чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб-страницата на ДКЦ Конвекс;
• чрез обработка на информация за IP адреси, „бисквитки“ (cookies), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
Водената в лечебното заведение медицинска документация за извършените прегледи и изследвания се съхранява за срок от 3 (три) години, считано от датата на тяхното извършване.
Медицинската документация, съдържаща лични данни и свързана с провеждането на клинични проучвания, се съхранява за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на приключването на клиничното проучване.
ДКЦ Конвекс съхранява документация, свързана с провеждането на клинични проучвания и други научно-изследователски проекти за периода, който се изисква от приложимите нормативни изисквания, предвидени в действащото законодателство, като срокът на съхранение и съответно обработка в този случай се основава на законово основание.
В случай, че сроковете за съхранение на личните данни не са нормативно фиксирани, те се определят в зависимост от естеството на информацията, обхватът и целите, за които тя се обработва. Данните се съхраняват на материален (хартиен) и/или електронен носител, като достъпът до тях се осъществява единствено от служители на лечебното заведение, пряко или косвено свързани с дейностите по диагностика и лечение на конкретния пациент и тяхната организация и отчетност, при законово установено задължение за спазване на професионална тайна, включително за немедицинските специалисти.
Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или по-кратък срок във всеки случай на наличие на законово задължение – по силата на законово основание за обработка на лични данни. Така например Ваши лични данни, съдържащи се в документи, създадени за счетоводни цели (финансови отчети, счетоводни регистри и др.), съгласно Закона за счетоводството, се съхранява в срок до 10 (десет) години, ведомости за работни заплати – 50 (петдесет) години, а видеозаписи от посещенията на пациенти, други трети лица в ДКЦ Конвекс трябва да се съхраняват 2 (два) месеца от датата на създаване на записа по Закона за частната охранителна дейност.
Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до 2 (две) години от получаване на същото или до оттегляне на съгласието Ви.
В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на уеб-страницата ни мнение и коментар, то срокът за съхранение е 6 (шест) години.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
ДКЦ Конвекс се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица, без Вашето изрично съгласие, освен, когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас, е възможно ДКЦ Конвекс да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– Дружества, предоставящи куриерски услуги, включително физическите лица, които са представители по закон или пълномощие на тези дружества, като категориите лични данни, които могат да бъдат разкрити в тази връзка са имена и адрес за доставка;
– Дружества, които предоставят хостинг услуги, свързани с нашите уеб-страница и/или системи за тяхната поддръжка, като в този случай данните ще бъдат обработвани в криптирана форма;
– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.
ДКЦ Конвекс, в определени случаи, в изпълнение на нормативните изисквания в областта на здравните услуги, може да предоставя обработвани Ваши лични данни на публични органи, институции и трети лица, включително на Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, НАП, НОИ, НСИ, Национален център по здравна информация, други регулаторни органи.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни могат да се предоставят на трети лица и в следните случаи:
• По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
• По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Общия регламент за защита на данните, можете да упражните следните права:
• Правото на достъп до личните данни, които ДКЦ Конвекс обработва за Вас и да получите копие от тях;
• Право да искате от ДКЦ Конвекс коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на kamelia@convex.bg;
• Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
• Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от ДКЦ Конвекс, в случай че са налице условията за това;
• Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
• Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
• Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на: info@convex.bg;
• Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
• Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. Вие можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg, чрез Интернет страница: www.cpdp.bg и по телефон: 02/91-53-519.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
С оглед гарантирането на възможността ни да предоставим нашите продукти и услуги, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.
В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ДКЦ Конвекс няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор или да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиката за поверителност
За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.
Тук, на нашата уеб-страница е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.
По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб-страницата на ДКЦ Конвекс.
Тези Политики за поверителност са приети от ДКЦ Конвекс и са в сила от 2018 г.